Oferta na kartę

Formularz zgłoszeniowy

1Wybierz sposób rozliczenia

2 Dane placówki POS

Dodaj placówkę

3Twoje daneAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 160  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995 (zwana dalej „Orange”). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Orange w celu realizacji Programu „Orange PRE-PAID” (zwany dalej „Programem”). Przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. organizacji Programu. Dane osobowe będą również przetwarzane w celach marketingowych, o ile wyrazi Pani/Pan zgodę. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie: nazwa, adres oraz NIP przedsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą), imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego. Podanie danych wskazanych w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, ale jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w Programie. Pani/a dane osobowe mogą zostać udostępnione na wniosek złożony przez podmioty trzecie, uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom, którym Administrator zleci wykonanie określonych usług w ramach przeprowadzenia Programu, natomiast nie będą odpłatnie udostępniane przez Orange innym podmiotom trzecim. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu oraz przez okres sześciu lat po jego zakończeniu (na potrzeby wynikające z przepisów karno-skarbowych) oraz przez okres uzasadniony innymi przepisami prawa.  Dane mogą być przetwarzane po upływie tego okresu, jeżeli Administrator będzie dysponował inną podstawa przetwarzania. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przenoszenia danych do Innego Administratora danych, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

© 2023 Copyright Orange Polska S.A.